top of page

ซ่อมบำรุง 
เครื่องจักรกล รถตักล้อยาง รถขุด รถเครน อุปกรณ์ พร้อมอะไหล่
ผลิต-สร้างบุ้งกี๋ด้วยกระบวนการเชื่อมลวดเชื่อมไส้ฟลั๊กซ์ (Flux.Cored Arc.Welding.Process)
ตัดเหล็กตามแบบด้วยเครื่องกล

บริการ

624591.jpg
160722.jpg
20160324_163123.jpg
20150312_083553.jpg
IMG_7991.JPG
1444254.jpg
925262.jpg
289560.jpg
441482.jpg
IMG_8004.JPG
bottom of page